Vadītāja

logo1

es1

ILZE DZINTARE
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Limbažu nodaļas vadītāja

PUBLIKĀCIJAS

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE – pašu radīts un pašu radāms stāsts

PROJEKTU VADĪBA

Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi
“Brīvības cīnītāji – mūsu gods un lepnums”

IZGLĪTĪBA
1.Sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
2.Sociālo zinātņu bakalaura grāds, specializācija bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
3.Administratīvās struktūrvienības vadītājs, Biznesa augstskola Turība
4.Uzskaites un skaitļošanas darbu mehanizācijas tehniķis, Laidzes Lauksaimniecības tehnikums

TĀLĀKIZGLĪTĪBA
1. Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā
2. Dānijas Karaliskās bibliotēkas un informācijas zinātnes skolas profesora B.Hjorlanda lekciju kurss „Dokumentu satura apstrādes teorētiskie jautājumi kontekstā ar informācijas meklēšanas un izguves iespējām”
3. Cīrihes Tehniskās Universitātes „ETH-Zuerich” profesora V.Noibauera un doktora R.Mūmentālera lekciju kurss „Hibrīdbibliotēkas menedžments”
4. Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktora Ā.Knolla seminārs „Digitalizācija: Datu saglabāšana, strukturēšana, pieejamības nodrošināšana/publicēšana un digitālās informācijas glabāšana”
5. Autortiesības un bibliotēku darbība
6. Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” mācību kurss “Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”
7. Projektu vadība, to regulējošā likumdošana
8. Iepirkumu procedūras nosacījumu ievērošana, īstenojot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētos projektus
9. Pamatlīmeņa kursi “Darba aizsardzībā” 60 stundas.

STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIECE
Mācību brauciens uz Aleksandrijas un Mubaraka bibliotēkām Ēģiptē
Dalība tālākizglītības projektā „Bibliotēku sistēma Šveicē”
Dalība projektā “Bibliotēku sistēma Spānijā”
Dalība Starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS 2004 „Bibliotēka un informācija multikulturālā sabiedrībā”
Dalība projektā „Bibliotēku sistēma Norvēģijā”
Dalība projektā „Bibliotēku sistēma Igaunijā”
Dalība projektā „Bibliotēku sistēma Somijā”

ATZINĪBAS RAKSTI
1.Latvijas Universitātes Atzinības raksts par izcilību un pētnieciskā darba novitāti un praktisko ieguldījumu diplomdarbā.
2.Limbažu rajona padomes Atzinības raksts par Valsts vienotā bibliotēku informācijas tīkla izveidi rajonā.
3.Limbažu pilsētas domes Pateicības raksts nominācijā “Kultūra”.
4. Ceļazīme uz Aleksandrijas bibliotēku Ēģiptē visaugstāk novērtētajai bibliotekārei LURSOFT konkursā.

REFERĀTI. ZINĀTNISKIE DARBI
Bakalaura un maģistra darba tēmas
1. Bakalaura darbs LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes bakalaura programmā “Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveide: realizācijas analīze Limbažu rajonā”
2. Maģistra darbs LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes maģistra programmā “Vidzemes publisko bibliotēku vienotā informācijas sistēma: resursu veidošana un to pieejamība”

PREZENTĀCIJAS
1. DigiGO – digitālais jaunatnes darbs
2. Cilvēka informacionālā uzvedība
3. Kas skolotājam jāzina medijpratības jautājumos
4. Kas bibliotekāram jāzina medijpratības jautājumos
5. Es digitālo mediju vidū